Geologiske temakart for bruk i kommunal arealplanlegging. Ullensaker kommune.

Rapporten presenterer en modell for framstilling av geologiske temakart for bruk i kommuneplanens arealdel. Rapporten omhandler temaene byggeråstoff, grunnvann og verneverdige kvartær- geologiske forekomster, Hvert tema blir presentert på et temakart og konklusjonene fra disse er sammenstilt på et geoplankart. Innenfor de ulike temaer er detaljer skilt ut og vist i stor målestokk. Tema er valgt ut fra hvilke problemstillinger som er til stede. Området som er valgt som modell er Gardermoavsetningen i Ullensaker kommune på Romerike.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.038
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus