Geologiske og ingeniørgeologiske undersøkelser i Vest-Jotunheimen.

Medarbeidere har vært: Arild Palmstrøm, Maarten Schrøder, Bouke K. Zwaan, Ruth C. Sørbye. Arbeidet skulle starte med innsamling av det geologiske materiale som allerede forelå. Ut fra disse data skulle det utarbeides et geologisk kart og skrives en rapport. Deretter skulle det foretas kontroll- og supplerende arbeider i feltet. Resultatene av innsamlingsarbeidet er beskrevet i NGU rapport nr. 817. Foreliggende rapport gir en samlet fremstilling av de arbeider som er utført og de resultater som er framkommet i Vest-Jotunheimen. Rapporten har mange bilag: tegninger, tabeller, fotoplansjer, sprekkroser, etc. + oversikt over prøver etc. Se ellers rapportene nr. 817 B og 817 C.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
817 A-II
Page number:
85
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport