Geologiske forhold langs tre planlagte tunneler i Larvik kommune

Det er utført befaring langs tre planlagte jernbanetunneler i Larvik kommune. Alle tunnelene går gjennom grovkornet larvikitt der det er en betydelig opp- sprekkning. De mest framtredende sprekkeretningene går fra NV-Sø til NNØ-SSV. Totalt der det registrert 42 svakhetssoner. men de aller fleste ser ut til å dreie seg om rene sprekkesoner eller enkeltstående sprekker som det har vært minimalt med bevegelse langs. Langs Martineåsen tunnel som er 3700m lang, er det registrert 34 sprekkesoner. De mest betydningsfulle er følgende: Sone 27 der det er betydelig oppsprekning, det er liten fjelloverdekning over tunnelen og det er observert en del forvitring av larvikitten i området. Sone 11 som er 30-40m bred, det er observert en betydelig oppsprekkning og fjellbrønner viser god vannføring. Sone 17 er ca. 50m bred og består av tre markerte sprekker og generelt høy grad av oppsprekning. Langs Askeklova tunnel som er 275m lang er det ingen betydningsfulle sprekke- soner. Langs Hovås tunnel som er 325m lang er det en stor sprekkesone der det også er muligheter for at løsmassene når ned til tunnelen. Dersom det skal gjøres oppfølgende undersøkelser anbefales å sjekke mektigheten på løsmassene i sone 42 og gjerne også i sone 4. Dersom det skal gjøres boringer i fjell anbefales dette å gjøres gjennom sonene 11 og 27.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.040
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold