Geologiske forhold langs planlagt jernbanetrase i området Langerudbekken - Åstaddalen

Jernbaneverket Utbygging har gitt NGU i oppdrag å vurdere geologiske forhold langs en delstrekning på ca 1.5 km av planlagt jernbanetunnel i området Langerudbekken-Åstaddalen. Traseen i dette området utgjør en del av Reverud-linja mellom Asker og Sandvika. Oppdraget er utført på bakgrunn av informasjon fra tidligere NGU-rapporter og et notat fra Norconsult til Jernbaneverket Utbygging. Det er ikke utført nytt feltarbeid. I denne sammenheng kan det bemerkes at detaljert kartlegging i Åstaddalen avdekket et stort antall mindre forkastninger. Dette vil sannsynligvis også være tilfelle ved en mer detaljert kartlegging ved Langerud-bekken. Et geologisk lengdeprofil langs traseen basert på tilgjengelig data i området Langerudbekken-Årstaddalen (16500-18000m langs traseen) viser at tunnelen vil gå i Askergruppens bergarter mellom ca 17050m og ca 17210m. Mellom 17025 og 17050 m krysser tunnelen et område med større forkastninger, og bunnen av Askergruppen vil ligge omtrent i nivå med tunneltaket. Ellers vil tunnelen gå i kambrosilurske bergarter, og det vil være fra ca 5 til 25 meter fra tunneltakel opp til bunnen av Askergruppen. Detaljert kartlegging av forkastninger og bergartsgrenser i området ved Langerudbekken må utføres for å avdekke grensen mellom rombeporfyr og basalt, og grensen mellom basalt Askergruppen. Dette er nødvendig for å kunne gi en sikrere tolkning av geologien langs denne delen av traseen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.002
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus