Geologisk undersøkelse av Trysilsandstein i Ljørdal, Trysil, Hedmark fylke.

Befaringen ble gitt i oppdrag for Trysil kommune. Det ble sett på to felt i Ljørdal. 1, Syd Skåret (33 3682 68214) 2. Gammelvangen ved Skårbekken (33 3662 68225) 1. Her ligger et parti sandstein av mektighet 2-3 m, med et svakt fall i ØNØ-retning. Helletykkelsen er gunstig og fargen pent rød, men av og til skjemmes steinen av hvite avblekete flekker. Partiet med gunstig helle- tykkelse ligger over et parti som åpenbart spalter meget dårlig. Det dreier seg altså her om et ganske begrenset brukbart felt. 2. Innenfor en lengde av 50-100 m synes relativt mye av Trysilsandsteinen å kunne spalte i gunstig helletykkelse, som for Trysilsandsteinens ved- kommende settes til 4-5 cm. Partivis synes imidlertid bergarten tungt- spaltende, og enkelte partier er sterkt oppdelt av loddrette sprekker og dermed ubrukbare. Forekomsten kan ikke karakteriseres som utpreget god, men hvis de partier som synes gunstige viser god spaltbarhet, vil en del heller kunne brytes. Man bør derfor undersøke brytningsforholdene og foreta denne undersøkelse i en lavere del av lia mot bekken, slik at man eventuelt hindrer tilskroting.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
655
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark