Geologisk undersøkelse av Kragerøitt for vegformål. Blankenberg, Sannidal, Telemark

Kragerøitten ved Blankenberg ( 750 x 200 m) ble undersøkt med henblikk på utnyttelse til vegformål. Fra tre prøvefelt innen Kragerøittområdet ble det skutt ut prøver på 15 kg. Disse prøver ble undersøkt ved fallprøve metoden og sprøhet og flisighet ble bestemt. Bergarten ble analysert og mikroskopert. Bergarten er egentlig en kvartsalbititt med 65 % albititt, 30 % kvarts og 5 % andre mineraler. Resul- tatet av fallprøvene var så dårlig at feltet må oppgis.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
631 B
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark