Geologisk undersøkelse av gabbro, Etne, Hordaland fylke.

Befaringen ble gitt i oppdrag for Etne Arbeids- og Tiltaksnemnd. Formålet med befaringen var å undersøke om det er gabbrofelt i området som egner seg for drift på bygningsstein. Omkring Austreim og Vad har man en relativt finkornet, pen gabbro. Bergarten fører imidlertid mørke stikk og er noe oppsprukket, og dette ødelegger gabbroen som bygningsstein. På Hushaug, like NV for Austreim og ved Etneelv S for Austreim er gabbroen mindre pen enn den ovenfornevnte. Gabbrobergarter ved Ramsvik i vestenden av Stordalsvatn, ved Litledalsvatn, Sandvik og Skånevik ble undersøkt. Ved disse lokaliteter er gabbroen opp- sprukket, og har tildels undergått en omvandling som gjør bergarten uskikket som bygningsstein. Det som er sett av gabbro i Etne kan ikke ansees å være drivverdig som bygn- ingsstein. En mulig anvendelse av gabbroen er som singel og pukk til vei- formål.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
595
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland