Geologisk rekognosering og blokkundersøkelser Kautokeino - Kvænangen - Nordreisa.

Rapporten beskriver først undersøkelser utført i nordre del av grønnsteinsområdet som strekker seg syd - sydøstover fra Carajavri. Videre omtales befaring av kobberskjerp på Nabar og en magnetkisforekomst i Masi. Rapporten omtaler også undersøkelser ved Vuobmidokka i Reisadalen hvor det foreligger geokjemiske anomalier på bly. Når det gjelder befaringen på magnetkisforekomsten i Masi henvises forøvrig til T. H. Tan's notat/etterskrift datert 27. juni 1968.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
254 C
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark