Geologisk og strukturgeologisk kartlegging for Jernbaneverket Utbygging i Asker og Bærum

NGU har på oppdrag for Jernbaneverket Utbygning utført geologisk kartlegging og strukturgeologiske undersøkelser i området langs planlagt jernbanetrase fra Skøyen via Sandvika til Asker. På grunnlag av tilgjengelige data og feltarbeid er det satt sammen berggrunnsgeologiske kart i M 1:10000 med tverrprofil for omtrent hver kilometer. Det er også laget profil langs traseen i M 1:10 000 der det er brukt en overforhøyning på 2,5x. Geologien langs traseen blir kort beskrevet med særlig vekt på å påpeke forhold som det bør tas særlig hensyn til ved planlegging av anlegget. Strekninger der det bør vurderes boring(er) for å få mer fullstendig kjennskap til geologien blir utpekt. Det anbefales at det i den videre planlegging av anlegget blir gjennomført en grundig hydrogeologisk vurdering.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.124
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus Oslo