Geologisk og geofysisk kartlegging av Gikling, et ustabilt fjellparti i Sunndalen, Møre og Romsdal

Gikling ligger i Sunndalen i Møre og Romsdal. Dalen har VNV-ØSØ retning, bratte dalsider og U-form dannet av iserosjon. I Sunndalen har 11 historiske fjellskred forekommet og 5 nye potensielle fjellskred er identifisert (Figur 1, Saintot et al., 2008). Et av de nye potensielle fjellskredene er den ustabile gravitasjonsskråningen Gikling, som først ble kartlagt av Henderson & Saintot (2007) og senere mer detaljert kartlagt av Saintot et al. (2008, NGU rapport 2008.049). For å få et klarere bilde av det ustabile fjellpartiets dimensjoner og oppbygning, er det utført geofysiske undersøkelser med 2D resistivitet og seismikk. Det er målt to profiler resistivitet med samlet lengde 3800 meter og ett refraksjonsseismisk profil på 1440 meter. Ut fra de geofysiske data ser det ut til at det ustabile fjellpartiet ved Gikling har noe større utbredelse enn tidligere antatt. Geofysikken viser videre at det ustabile fjellpartiet er lagdelt hvor en øverst finner et intenst oppsprukket lag med meget høy resistivitet (> 60 kOhmm) og til dels meget lav seismisk hastighet (< 900 m/s).Laget tykkelse varierer mellom 20 og 30 meter. Den ekstremt høye resistiviteten viser at laget er drenert. Under dette finnes en ny lagpakke som også er oppsprukket (seismisk hastighet 2000 til 2500 m/s) men dette laget er trolig vannmettet med normalt resistivitetsnivå. Gjennomsnittlig tykkelse av oppsprukket fjell er tolket til ca. 50 meter langs det øst-vest-gående profilet. Tykkelsen i nord-sør-retning er usikker på grunn av manglende data. Ut fra foreliggende data tolkes arealet av det ustabile partiet til ca. 925000 m2. Det totale volum av ustabilt fjell blir ut fra dette ca. 46 Mm3.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.050
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal
Project nr:
309900