Geologisk feltrapport fra baryttundersøkelsene i Finnmark i 1985

En oversikt over feltarbeidet og resultatene av disse for baryttundersøkelsene i Finnmark i 1985 er presentert. Rekognoserende undersøkelser er gjort i kaledonske dekker som tidligere ikke er geokjemisk prøvetatt. Oppfølgende undersøkelser er utført ved tidligere registrerte baryttfunn; Trollfjorddalen, Nesseby og Nøklan, ved kjente bly ± sink mineraliseringer; Raudfjell og Geitvann, og ved forhøyde geokjemiske bariumverdier i Barentshavregionen. Totalt antall arbeidsuker er 11 1/2. Det er innsamlet 154 bergartsprøver. Bariuminnholdet er bestemt i ca. 1240 målepunkter med bærbar XRF-analysator Flere mindre baryttfunn ble gjort i Barentshavsregionen som foreløpig er den mest interessante regionen. Områdene omkring kjente blymineraliseringer er også fortsatt interessante, mens videre undersøkelser i de kaledonske dekkene vil være bestemt av resultatene av de geokjemiske undersøkelsene som er gjort i år.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.195
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark