Geologien på kartbladene Songavatnet 1414 I og Møsstrand 1514 IV

Sentralt i området opptrer en stor pluton av grovkornet porfyrgranitt, med eldre gneiser på begge sider. Gneisene består vesentlig av ulike omdannede dypbergarter (ortogneiser), men et mindre område med omdannede kvartsrike sedimenter er også funnet (Slækjenutkomplekset). Alle disse omdannede bergartene er gjennomsatt av ulike granitter (deriblant porfyrgranitten), i tillegg til ganger av mikrodioritt og diabas.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.123
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark