Geologien på kartbladene Songavatnet 1414-1, Møsstrand 1514-4, Vinje 1514-3 og Haukilisæter 1414-4

Områdene som beskrives i denne rapporten ligger innenfor kartbladene Møsstrand Songavatnet og den østligste delen av kartblad Haukelisæter og nordre del av kartblad Vinje. Området kan, geologisk sett, deles i to atskilte deler, et område øst for Mandal-Ustaos-forkastningssonen og en vest for denne. Øst for forkastningen opptrer bergarter tilhørende Bandakgrupen og Rjukan- gruppen. Disse bergartene består av omdannede vulkanske bergarter som meta- basalt og metaryolitt, og omdannede sedimentære bergarter som metasandstein og metastuff. Disse er gjennomsatt av granitt. Mandal-Ustaoset-forkastningssonen er en av Norges største forkastninger, med en utstrekning som navnet forteller. Den ble dannet for mellom 1500 og 1100 millioner år siden. Denne forkastningen går tvers gjennom østre del av kart- bladene Møsstrand og Vinje. Hele veien fra nord for Møsvatn til Ustaoset er Mandal-Ustaos-forkastningssonen ledsaget av en yngre forkastning, Kalhovd- forkastningen. Denne er dannet for ca. 1050 millioner år siden eller noe senere Disse to forkastningene følger samme trase hele veien, men deler seg mellom Møsvatn og Totak (se kart, Fig.04). Mellom disse to forkastningene ble det i år funnet et større område med Rjukangruppens bergarter, dette var tidligere ukjent. Vest for forkastningssonen opptrer helt andre, stort sett sterkt omdannede bergarter, nemlig ulike gneiser.Gneisene består vesentlig av omfannede granitter og granodioritter. Tvers gjennom dette gneisområdet opptrer et nord-syd-gående plutonbelte av yngre, gjennomsettende massive dypbergarter, vesentlig av granitt. Under kartleggingen denne sommeren fant vi gneisene vest for nordre del av Songavatnet, en dioritt som dekket et område på ca. 4x5 km2. Det var ukjent at det forekom en dioritt her. Denne dioritten viser seg å ha en god innvirkning på fiskebestanden i området. I tillegg til den generelle kartleggingen er det foretatt særlige undersøkelser av fjellsidene nord for veien gjennom Arabygdi, med tanke på rasfare.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.013
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark