Geologien langs naturtraséen i Nordvika, Dønna

Beskrivelsen av berggrunnen og ulike geologiske fenomener langs en natursti i omrdået Nordvika i Dønna kommune. Berggrunnen består av omdannende bergarter tilhørende den kaledonske fjellkjede. Marmor og glimmergneis er av sedimentær opprinnelse og de eldste bergartene langs stien. Disse er senere blitt gjennomtrengt av en smelte som har størknet til granitt. Ellers finnes det amfibolitter, granittgamger, pegmatittganger og kvartsganger, bergarter som har trengt opp fra dypet i flytende form langs sprekker og svakhetssoner og størknet. Folding, omdanning og forvitring omtales også.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.087
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland