Geologi på Byneset: en sammenstilling av geologiske, geofysiske og geotekniske data

I etterkant av kvikkleireskredet på Byneset 1. januar 2012, ble det gjennomført 2D resistivitetsmålinger som en del av den umiddelbare kartleggingen av områdene rundt skredgropa. Sammen med geotekniske grunnundersøkelser var dette noe av grunnlaget for vurderingene av stabiliteten til området etter skredhendelsen. I tiden etter er det gjort mange flere grunnundersøkelser; både geotekniske, geologiske og geofysiske. Detaljeringsgraden og undersøkelsesmålestokken er svært forskjellig; fra helikopter-EM-målinger til detaljstudier i felt. Denne rapporten er en sammenstilling av geofysiske data samlet inn av NGU og APEX, geotekniske data samlet inn av kommunen, statlige organisasjoner og konsulentfirma, samt annen geologiske informasjon fra feltarbeid, LiDAR-data og litteratur. Det er lagt hovedvekt på områdene med 2D resistivitetsprofiler, men også kvartærgeologi, berggrunnsgeologi og geomorfologisk utvikling for Byneset som helhet er vektlagt. I sammenligningen mellom de ulike typene data er det som oftest godt samsvar. Helikopter EM-data har dårligere oppløsning enn 2D resistivitetsdata innsamlet på bakken, og gir derfor et grovere bilde av grunnforholdene. Det gir likevel mye informasjon i forhold til oversiktskartlegging for et område. 2D resistivitetsdata indikerer hvor leira er mest utvasket, og hvor saltholdig leire dominerer. Denne informasjonen kan også fås ved EM helikoptermålinger også, men med mindre detaljer. Resultatene fra undersøkelsene på Byneset er i samsvar med NGUs tolkningsmodell for karakterisering av leire med 2D resistivitetsmålinger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.002
Page number:
65
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektormagnetiske data fra helikoptermålinger
Project nr:
348400