Geologi og bunnforhold i Andfjorden og Stjernsundet Sørøysundet

I perioder med dårlig vær har MAREANOs kartlegging av bunnforhold, fauna, naturtyper og forurensing måttet foregå i beskyttede fjorder langs kysten. To av fjordområdene som er undersøkt ved hjelp av video og prøvetaking er Andfjorden og Stjernsundet/Sørøysundet. Denne rapporten oppsummerer geologi og bunnforhold i de aktuelle fjordområdene basert på dybdeforhold og bunnreflektivitet (backscatter) prosessert fra multistråledata innsamlet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Statens kartverk Sjøkartverket, data innsamlet på MAREANO-tokt, prøver innsamlet i regi av NGU og Universitetet i Tromsø, og annen publisert informasjon. De geologiske kartene presenteres i tillegg på www.mareano.no fra NGUs maringeologiske database. De geologiske data som presenteres her vil sammen med biologiske data danne grunnlag for naturtypekart basert på Naturtyper i Norge (NiN). Bunnsedimentene i nordvestlige del av Andfjorden består overveiende av slamholdig sand. I øst og sør finner en et kupert landskap med fjellknauser, som har et tynt eller usammenhengende sedimentdekke, og dypere bassenger med større sedimentmektighet. I de dype delene av Stjernsundet og Sørøysundet består bunnsedimentene av sandholdig slam. En morenerygg i Stjernsundet er dekket av grovere sedimenter. Fjordsidene har et tynt eller usammenhengende sedimentdekke og sedimenter med varierende kornstørrelse. De grunnere områdene i Sørøysundet er dominert av sandholdig grus og grusholdig sand.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.027
Page number:
23 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO
Project nr:
311700
Fylke:
Nordland Troms