Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning, Røros kommune.

Rapporten behandler temaene byggeråstoff (sand og grus, pukk, blokkstein og gulv- og veggfliser), grunnvann i løsmassene, løsmassenes egenskaper som resipient, verneverdige forekomster og berggrunnen og løsmassenes bufferegen- skaper overfor sur nedbør. Resultatene er presentert i tekst og temakart. Byggeråstoffsituasjonen i kommunen er god, og flere sand- og grusforekomster nær forbruksområdene har gode egenskaper for veg- og betongformål. Mulighetene for produksjon av pukk fra fast fjell, samt uttak av blokkstein er også til- stede. Det anbefales oppfølging av to forekomster med tanke på produksjon av gulv og veggfliser. I flere av løsmasseforekomstene er det mulig å ta ut grunnvann. Det samme gjelder muligheten for infiltrasjon og rensing av avløps- vann. Den sør- og østlige delen er mindre motstandsdyktig mot sur nedbør enn resten av kommunen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.183
Page number:
139
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport