Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning. Dovre kommune 1995

Det har i de senere åra vært en økende forståelse for nytteverdien i å bruke geologisk informasjon i kommunal planlegging. Dovre kommune er i ferd med å revidere kommuneplanen, og har i den forbindelse gitt NGU i oppdrag å vurdere løsmassene i kommunen. I undersøkelsen er sand- og grusforekomstene undersøkt og klassifisert for bruk til veg- og betongformål. En del områder hvor løs- massene kan være egnet for rensing av avløpsvann er avgrenset og foreslått videre undersøkt. Det samme gjelder forekomster med muligheter for å finne grunnvann. Det er også gjort et utvalg av geologiske lokaliteter for bruk i undervisnings- og reiselivssammenheng. Det finnes store volum sand og grus i kommunen, men mye av dette ligger ugunstig til med hensyn til tekniske formål. Likevel synes kommunen å være selvforsynt med sand og grus til vanlige byggetekniske formål i lang tid fram- over. Kvaliteten på massene tilfredstiller de fleste krav som stilles, men for spesielle kvalitetskrevende formål både for veg- og betong må slike masser hentes fra andre steder. Muligheten for bruk av løsmassene for rensing av avløpsvann synes også å være tilstede. Det kreves imidlertid oppfølgende undersøkelser på en del aktuelle forekomster for å bekrefte dette. Det samme gjelder muligheten til å finne grunnvann til drikkevannsforsyning. Kommunen har mange spor fra siste istid. Det bør legges tilrette for at disse kan brukes i skolene i kommunen. Også i reiselivssammenheng vil bruk av de karakteristiske geologiske landskapsformene være et supplement til det eksis- terende tilbudet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.049
Page number:
69
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland