Geokjemiske undersøkelser i området Bæivassgjedde, Finnmark, sommeren 1981.

Det er utført en orienterende innsamling av sedimenter, moser og vann fra bekker som renner ut i Karasjåkka og Bavtajåkka på kartbladene Iesjåkka 20334 og Bæivassgjeddi 20333. Bekkesedimentene ble analysert på salpetersyreløselige Al,Fe,Mg,Ca,K,Mn,P,Cu, Zn,Pb,Ni,Co,V,Mo,Cr,Ba,Sr,Zr,Li,Sc,Ce, og La; bekkevann på pH, konduktivitet Ca++, Mg++,Na+,Fe++,So4--,Cl-,F-,PO4--- og NO3. Cu er anriket i sedimenter fra Noaidatjåkka. Forholdet SO4--/Cl- i bekkevann gjenspeiler kisførende bergartsformasjoner i berggrunnen. Mere prøvemateriale bør samles inn for å kunne avklare hvordan Au er bundet i bekkemoser.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1846 A
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark