Geokjemiske undersøkelser Altaelv-Lakselv 1970.

Rapporten presenterer resultatene av en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i 1970 av fjellranden mellom Altaelven og Lakselven, som dekker Dividal- gruppens utgående og tilgrensede striper av grunnfjellet og kaledonidene. Prøvene er analysert på Pb, Zn, Cu og Ni. Flere anomaligrupperinger fremkommer langs grensen mellom Dividalsgruppen og grunnfjellet, med noenlunde sammen- fallende resultater for alle fire elementer. Dessuten viser mange av prøvene fra Lakselvdalen anomale verdier for Cu.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
968 A/II
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark