Geokjemiske data fra bekkesedimenter, kartblad LILLEHAMMER 1:250 000.

Denne rapport er første presentasjon av geokjemiske kart i 1:250 000-serien. Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:500 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18mm og analysert på HNO3-løselig Al,Ba,Ca,Co,Cu,Fe,K,Li,Mg,Mn,Ni,Sr,Ti,U,V og Zn. Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og edb- tegnede kart, redusert til A4 - format. Estimater for prøvefeil og element- fordelingenes statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd, og brukere kan benytte dem etter ønske mot å dekke NGUs utgifter til edb og reproduksjon. Resultatkartene viser klare regionale mønstre for alle analyserte elementer.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1948 A
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland Hedmark