Geokjemiske bekkesedimentundersøkelser, Kvænangen 1973.

Etter oppdrag fra Nord-Norgeprosjektet utførte NGU en geokjemisk bekkesedi- mentundersøkelse over en amfibolittsone i Kvænangen. Prøvene ble analysert på Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Pb og Zn. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geo- kjemiske resultatene av undersøkelsene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1164/10 B
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms