Geokjemisk undersøkelse Orrefjell Leirvassfjell og Sørdalen.

Sommeren 1978 ble det foretatt en bekkesedimentundersøkelse i et vel 100 km2 stort område rundt uranforekomsten på Orrefjell i Troms. Undersøkelsene i 1978 førte til en sink-kobber-bly anomali ved Leirvassfjell som ligger ca. 5 km sydøst for Orrefjell. Sommeren 1979 ble anomalien fulgt opp med feltbestemmelse av lettløselig kobber som ledet til funn av et mine- ralisert område med sinkblende som dominerende malmmineral. Mineraliseringen er omgitt av store flater med forgiftet jordsmonn. Mektighet og utstrekning av mineraliseringene må kartlegges nærmere før verdien av området avgjøres.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/48B
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms