Geokjemisk undersøkelse av skogjorda i Oppland og Buskerud i for- bindelse med Landsskogtakseringens markarbeid somrene 1962-64.

I forbindelse med Landsskogtakseringens markarbeid i Oppland og Buskerud 1962-64 ble det systematisk innsamlet 2 065 humusprøver. Prøvene ble analysert ved Norges landbrukshøgskole på plantenyttbare næringsstoffer og ved NGU på tungmetaller og andre sporeelementer. Rapporten skisser metodene for prøve- taking, prøvebehandling og databearbeidelse, og omtaler de tidligere publi- serte resultater av undersøkelsen. Analyseresultatene presenteres som ta- beller, frekvensfordelinger og EDB-uttegnede kart, redusert til A4-format. Dataene gir et bidrag til vår viten om elementinnholdet i jordsmonnets over- flatesjikt. De fleste elementer danner regionale mønstre. Mønstrene avspeiler i en viss grad forløpet til de store bergartsenhetene. Noen kisdrag og større mineral- iserte provinser trer frem i tillegg til enkeltlokaliteter med høye metall- konsentrasjoner. Det er foreløbig uklart om nedfall og forurensninger bidrar til den regionale fordeling. Alle data er lagret på magnetbånd og ligger tilrette for videre anvendelse. De vil bli stilt til disposisjon for brukere som henvender seg til NGU. De geokjemiske kartene kan bestilles i den målestokk som måtte ønskes.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
403
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland Buskerud