Geokjemisk prospektering i morene C-horisont mellom Reisaelva og Puntaelva, og vest for Kvænangen

På grunnlag av resultater fra geokjemisk kartlegging av løsmasser i Troms fylke 1986 og geologiske vurderinger basert på berggrunnsgeologiske kart M 1:250 000 er det valgt ut to områder for oppfølgende prøvetaking for gullprospektering; vestsiden av Kvænangen og området mellom Puntaelv og Reisaelv. Morenens C-horisont er prøvetatt i Reisa (140 lokaliteter, 2/km2) og Kvænangen (120 lokaliteter, 1/km2) og analysert på kongevannsekstrakt av fraksjon <0.06mm I alt 35 elementer ble bestemt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.186 (98.166)
Page number:
61
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms