Geokjemisk kartlegging N-Ø for Ny Ålesund, Svalbard

NGU utførte i 1986-87 en regional geokjemisk kartlegging av Svalbard med prøvetaking av "flomsedimenter". Kartleggingen viste klare provinser med geokjemiske anomalier bl.a. på gull. Denne rapporten omhandler oppfølging av en slik provins med prøvetaking av ravineprøver i et område N-Ø for Ny Ålesund. Det undersøkte området viser en meget sterk gullanomali. De høye verdier på gull blir fulgt opp av høye verdier på arsen, mangan, kadmium, kobolt, kobber og skandium.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.102
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport