Geokjemisk bekkesediment-, jordprøve- og fastfjellsprøvetaking i utvalgte kalkstein dolomittformasjoner.

I denne sammenhengende kalkstein/dolomitt-sonen mellom Herjangsfjorden og Sagfjorden, ble det i utvalgte bekker prøvetatt geokjemisk i profiler, i bekker hvor som regel fjellet var blottet. Det ble i alt samlet inn 83 bekkesedimentprøver, 23 jordprøver og 33 fast- fjellsprøver. Prøvene er analysert på elementene Pb, Zn og Cu på atomabsorp- sjon. Analysene både på Pb, Zn og Cu på bekkesedimentene, jordprøvene og fastfjellsprøvene, viste alle verdier som ligger omtrent i området til de respektive bakgrunnsverdier. Analysetallene for de forskjeelloge elementene og prøvetyper er her satt opp på tre forskjellige frekvensfordelingsdiagrammer se bilag 1414/2-06, 07 og 08. Som et resultat av denne prøvetakingen kom det ikke fram anomaliområder eller enkeltresultater som i denne forbindelse er verdt videre undersøkelse, alt basert på de framlagte analyseresultater.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1414/2
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms