Geokjemisk atlas over bekkesedimenter i Sør-Norge

Atlaset omfatter de aller fleste eksisterende bekkesedimentdata fra Sør-Norge som finnes ved NGU, prøver fra 5271 lokaliteter i alt. De er slått sammen til et nytt stort datasett. Det har vært et ønske å gjøre denne gamle datamassen kjent og lettere tilgjengelig for publikum. En ny samlet bearbeiding av datamaterialet er derfor gjennomført med et nytt geokjemisk atlas for Sør-Norge basert på bekkesedimenter som mål. En oversikt over disse gamle data, hvilke elementer som er analysert og hvilke nivåer som ble funnet den gang, kan være et bidrag i den pågående debatt om bakgrunnsverdier, naturgrunnlag, natur- ressurser og miljøvern. En spesiell teknikk - Exploratory Data Analysis - (EDA)-teknikk, som er særlig godt egnet for behandling av data med ukjent kvalitet, er anvendt ved kart- fremstilling og statistisk behandling.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.137
Page number:
147
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport