Geofysiske undersøkelser Vest for Røsjøen, Glåmos.

Ved undersøkelsene som GM i 1945 foretok i området Mugg-gruben - Fjellsjøene - Røsjøen ble det ved rekognoseringsmålinger i feltets sydvestre hjørne - ved Hovsbekken nordvest for Røsjøen - observert indikasjoner på ledende soner som den gang ikke ble nøyere kartlagt. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var i første rekke å foreta supplerende målinger på disse soner. Dernest var man interessert i å få gjort målinger i tilstøtende områder mellom feltene som ble undersøkt i 1941 og 1945 (kfr. rapportene nr. 24 og 42). Det ble utført elektromagnetiske målinger (Turam). Arealet av målefeltet er ca. 8 km2. Ved målingene ble det påvist en rekke relativt flattliggende og tildels godt ledende soner av varierende utstrekning. Under målingene ble det iaktatt grafittskifer i en del punkter som korresponderer med fastlagte indikasjonslinjer. Flere soner er imidlertid helt overdekket.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
132
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport