Geofysiske undersøkelser Tverrfjellfeltet. Hjerkinn.

Utgangspunktet for undersøkelsen var en jernhattdannelse synlig i en grop i morenedekket, og et tykt lag av forvitringsmaterialer (jernoker) som dekker en del av terrenget nedenfor gropen. Da det ikke kunne ses bort fra muligheten av at jernhattdannelsen og jernokeren har tilknytning til større kisfore- komster, var oppgaven i første omgang å undersøke et ca. 800 x 1 200 meter stort område over og omkring utgangspunktet. Det ble utført el.magn.kond. målinger (Turam) ut fra to kabelanlegg. Ved målingene ble det påvist flere ledende soner av varierende utstrekning. De observerte indikasjoner er tildels sterke. Målingene tyder på at sonene står steilt. Sonene ligger i et belte nær de nevnte forekomster av forvitrings- materialer. De mest markerte av sonene er i rapporten nummerert fra 1 til 5. Sone nr. 1 korresponderer med jernhattdannelsen i den ovenfor nevnte gropen. Det anbefales videre undersøkelser for å bringe på det rene hva de indikerte sonene inneholder. De geologiske forhold i feltet er i rapporten beskrevet av fil.mag. H. Wennervirta. Se forøvrig to senere tillegg til rapportene (I 1957, II 1958).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
103
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland