Geofysiske undersøkelser Østre Trondheimsfelt, Rødhammer Grube

Det var i første rekke stilt som oppgave å undersøke den kjente kisforkomsten Dernest skulle det undersøkes om det finnes hittil ukjente malmer i draget syd og nord for Rødhammer Grube. Ved Rødhammer Gruber er det tidligere funnet en kisgang med lengde ca. 300 meter etter strøket. Kisgangen deler seg midt- veis i en østre og vestre gang. Kismektigheten kan være opp til 10 meter. Kisen er nesten kobberfri.(Bergmester Arne Aasgård). Det er iaktatt grafitt- soner i feltet. Undersøkelsene ble foretatt overveiende ved ca. 500 per. el. magn. kond. målinger (Turam). Vesentlige resultater av målingene ble fremlagt i fire foreløpige rapporter. Ved Rødhammer grube ble det observert relativt svake indikasjoner på korte soner. Meget sterkt ledende soner ble påvist 50-100 meter i heng av malm- sonene. Forøvrig i feltet - som er ca. 16 km2 i utstrekning - ble påvist en rekke tildels sterkt ledende soner. NGU har foretatt geologiske undersøkelser i feltet. Disse foregikk dels før, dels samtidig med og dels etter at målingene ble gjort.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
55
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport