Geofysiske undersøkelser Solskinnsfeltet.

Oppgaven var å undersøke om det i Østre Storwartz-område skulle finnes driv- verdige malmforekomster. Etter kobberverkets ønske ble feltet utvidet mot syd slik at man fikk gjort nye målinger i Solskinnsfeltet. Det var viktig å få fastlagt utstrekningen av Olavs-malmen noe nøyere. Olavsmalmen ble funnet ved el.magn. målinger i 1935 GM Rapport nr. 4. Også ved foreliggende undersøkelse ble det gjort el.magn. målinger (turam) dels ved induktiv, dels ved konduktiv strømtilførsel til undergrunnen. Det ble målt et felt på 4,5-5 km2. Målingene ga grunnlag for en detaljert og nøyaktig bestemmelse av Olavsmalmens utstrek- ning. Malmrestens i Gamle Solskinn Grube ble også nøyere kartlagt. Over Ny- berget- og Nye Solskinn Gruber ble det ikke observert indikasjoner på gjen- stående malm. Målingene over Hestkletten- og Kvintus Grube viser at det gjen- står mindre partier malm langs gruberummenes yttergrenser og i mittelen mellom dem. Østre del av malmen i Nye Storwartz Grube faller inn under Hestkletten Grube. Det kan foreløpig ikke sies noe sikkert om Storwartzmaømen fortsetter videre mot øst. Ved målingene ble det dessuten observert indikasjoner på en langstrakt leder beliggende 100 meter nordvest for Olavsmalmen og likedan på en mindre leder beliggende ca. 400 meter nord for Bukkhaugen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
37
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport