Geofysiske undersøkelser: A. Skjerpene 1. Storholt, 2. Ø. Snausen, 3. V. Snausen, 4. Gjærum, 5. Solemseter, 6. Holum. B. Feltet Mosbrynseter-Solemseter. C. Feltet Rørdal-Lommundal

Undersøkelsene foregikk for det meste som rekoprosering. Skjerpene (A) ble undersøkt ved el.magn.kond.målinger (Turam). Det var ikke på forhånd angitt noen definitiv avgrensning av områdene som skulle måles. Ved kryssring- målingene omkring Skjerpene (A) ble det stort sett målt områder av begrenset utstrekning. Ved Turammålingene derimot ble det målt ganske store områder - felt B er ca. 24 km2 og felt C 5-6 km2 i utstrekning. Resultatene av målingene kan sammenfattes slik: Ved skjerpene kan det ikke antas å foreligge malmforekomster av betydning, idet det kun er fremkommet svake indikasjoner eller ingen. I feltet Mosbrynseter-Solemseter har målingene ikke gitt indikasjoner som med større sannsynlighet tyder på malmdannelser. De påviste utstrakte lederne antas å være grofittskifere. I feltet Rørdal- Lommundal er det heller ikke observert indikasjoner som tyder på malm- dannelser. Den utstrakte leder som ligger nord for det egentlige målfeltet er sannsynligvis en vannkisforekomst, men dette må undersøkes nærmere.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport