Geofysiske undersøkelser Sivilvangen Grube

Det skulle foretas geofysiske undersøkelser for å fastlegge utstrekningen av malmsonen i Sivilvangen Grube og for å kartlegge eventuelle hittil ukjente malmforekomster i det kisførende strøk nordover og sydover fra gruben. Det var anvist et ca. 4 km langt og henved 1 km bredt undersøkelsesfelt. Det anviste felt i sin helhet ble rekognosert ved el.magn.kond.målinger (Turam). I grubeområdet ble det foretatt supplerende målinger etter forskjellige me- toder. Disse supplerende målinger var dels el.magn.konduktive og induktive målinger ut fra spesielle kabelutlegg, dels kryssringmålinger samt også selv- potensialmålinger. Langs noen korte profiler syd for gruben ble det utført seismiske målinger for å bestemme overdekkets mektighet. De elektromagnetiske rekognoseringsmålinger har vist at feltet er gjennomsatt av et antall utstrakte, godt ledende soner. Indikasjonsbildet domineres av effekter fra disse soner - trolig grafittsoner. Grubesonen som ble indikert over en strøklengde av 400 meter, ga svake eller meget svake indikasjoner ved de anvendte målemetoder. Som første skritt i eventuelle videre undersøkelser i feltet anbefales sonderende boringer. Angående resultatene av de seismiske målingene se GM rapport nr.105.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
104
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark