Geofysiske undersøkelser Porsanger malmfelter. 1. Karinhaugen 2. Lappetomtene 3. Rittavannene 4. Poikekuru

Undersøkelsene foregikk i 4 mindre områder i Porsangerfeltets nordre del syd for bunnen av Porsangerfjorden. I følge professor O. Nordenskjolds beskrivelse av feltet ligger de viktigste mineraliseringer i grønnstein eller i grensene mellom grønnstein og kvartsitt. Her opptrer kobberforekomstern av ulike typer samt svovelkis. I 1938 utførte Compagnie General De Geophysique, Paris selv- potensialmålinger i feltet, og det ble funnet utstrakte potensialsoner. Ved foreliggende undersøkelse ble det stilt som oppgave ved egnete geofysiske målinger å foreta en mer detaljert kartlegging i noen aktuelle områder og herunder kontrollere de franske ingeniørers målinger. Det ble utført el.magn. målinger (Turam) som i to av de undersøkte områder ble supplert med magnetiske målinger. I samtlige felt ble det påvist utstrakte tildels meget sterkt ledende soner - trolig svovelkissoner eller grafittsoner. Over de kjente kobberforekomstene ble det ikke observert indikasjoner. Resultatene av Turam- målingene korresponderer dels godt, dels mindre godt med selvpotensialmål- ingene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
18
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark