Geofysiske undersøkelser på Geiteryggen, Skien kommune, Telemark

Geofysiske målinger er utført i 4 områder ved Geiteryggen flyplass, Skien kommune, Telemark. Formålet med undersøkelsen var å klarlegge løsmassefor- holdene i områdene (kornstørrelse, lagdeling m.v.) med tanke på infiltrasjons- egenskaper. Området Geitryggen V synes lite egnet for infiltrasjon, dels pga. større områder med finkornig materiale og dels pga. nærhet til konfliktområd- er (flyplass, veg, dyrket mark). Ved Fjærekilen er grunnvannspotensialet i det mest gunstige området trolig ikke tilstrekkelig til å dekke det aktu- elle vannbehov. Området kan imidlertid være aktuelt for konvensjonelt vann- uttak til lokalt formål. Avsetningene i området Geiteryggen S kan være godt egnet for infiltrasjon. Området ligger derimot nær et massetak. Eventuell etablering av infiltrasjonsanlegg vil medføre strenge restriksjoner på videre drift i massetaket. Videreføring av undersøkelser i dette området er derfor lite realistisk. Området ved Vindalskollen er vurdert som mest gunstig med tanke på eventuelle muligheter for uttak av grunnvann og innfang- ing av infiltrert vann. Videre undersøkelser i form av anbefalt borprogram er presentert i rapporten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.300
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark