Geofysiske undersøkelser for løsmassekartlegging nær Bardufoss i Målselv kommune

I løpet av de siste årene har prosjektet MINN (Mineralressurser i Nord-Norge) blitt gjennomført. I den forbindelse har berggrunnen blitt undersøkt for mineralforekomster, blant annet ved bruk av ElektroMagnetiske (EM) målinger fra helikopter. I Målselv kommune ble dette utført i 2011. Noen av målingene foregikk over områder med løsmasser, blant annet et område sørvest for Mauken i Målselv og her kom det frem anomalier som skyldes løsmassene. Året etter ble det derfor i dette området målt to 2D-resistivitetsprofiler til sammenligning, og for å se hvor godt EM-data kan karakterisere løsmasser. Ved Bardufoss i Målselv er det relativt god overensstemmelse mellom helikopter-EM-profilene og 2D-resistivitesprofilene, men best der det ser ut til at dyp til fjell er størst. Variasjoner i bergartstyper påvirker målingene mest der sedimentoverdekningen er liten. Det finnes få geotekniske undersøkelser i studieområdet, og ingen av disse ligger direkte på 2D-resistivitesprofillinjene. Det har derfor ikke vært mulig å få detaljert sammenligning av 2D-resistivitesverdier og geotekniske egenskaper i dette prosjektet. Overordnet er det likevel godt samsvar mellom geofysiske og geotekniske data. Som for 2D-resistivitesmålinger kan også helikopter-EM-målinger indikere utbredelse av potensiell kvikkleire, men med dårligere oppløsning. Helikopter-EM-målinger vil kunne egne seg til en første oversiktskartlegging i områder med marine avsetninger. Resultatene kan benyttes som redskap til å velge ut områder for mer detaljkartlegging. Når det gjelder geofysiske målinger for kartlegging av materialegenskaper, vil det være nødvendig med geotekniske undersøkelser i tillegg – og helst prøvetaking med laboratorietester – for å tolke og forstå de geofysiske datasettene bedre. Det er likevel gunstig å kombinere ulike undersøkelsesmetoder for å få den beste oversikten over grunnforholdene. Ved tolkning av geofysiske og geotekniske data er det viktig å være oppmerksom på de geologiske forholdene, både når det gjelder de lokale bergartstypene, avsetningshistorien for løsmassene og landskapsutviklingen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.033
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektormagnetiske data fra helikoptermålinger
Project nr:
348400
Fylke:
Troms