Geofysiske undersøkelser Kjøli Grube

De geologiske forhold og de opptredende malmforekomsters karakter er kjent fra grubedriften. Etter rådslagning med bergmestrene Kvalheim og Aasgaard ble det besluttet å innlede undersøkelsene langs syd-øst hellingen av Kjøliskarven der det malmførende drag er delvis kjent fra blotninger. Feltet ble etter hvert utvidet og dekker totalt et areal på ca. 7 km2. Dessuten ble et målt 5 sonderende profiler - 1 800 meter lange og med innbyrdes avstand 500 meter - mot sydøst fra det nøyere undersøkte feltet. Det ble utført både el.magn. induktive og el.magn. konduktive målinger (Turam). Ved målingene ble det påvist et stort antall tildels sterkt ledende soner. Målingene tyder på at de kjente forekomster på det nærmeste er utdrevet. En plateformet leder (A) av relativt stor utstrekning ble påvist nordøst for gruben. Sonderende boringer har imidlertid vist at lederen - som ligger i glimmerskiferen - bare består av tynne kisimpregnerte soner og muligens noe grafitt. På hengsiden av glimmerskiferen ligger en grafittisk fylitt (I Rui). I denne bergarten ble det observert sterke indikasjoner på en rekke ledende soner av meget betydelig utstrekning. Ved målingene av de sonderende profilene ble det observert indikasjoner av noe uklar karakter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
150
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport