Geofysiske undersøkelser Dalatjern N.V. Løkken

Undersøkelsens formål var i første rekke å undersøke om man ved målinger på bakken kunne bekrefte foreliggende indikasjoner i området vest for Hoved- grubens vestlige avslutning, fremkommet ved flybårne, elektromagnetiske konduktive målinger (Turam) ut fra to forskjellige kabelanlegg. Bearbeidelsen av de utførte målinger er ikke avsluttet, men en tør allerede meddele at undersøkelsens indikasjoner ser ut til å bli negative. Derimot kan målingene tyde på strømkonsentrasjon i relativt større dyp langs et øst-vest- gående drag, henimot elven, lengre syd. Det er ønskelig å kunne repetere et mindre avsnitt av de utførte målinger hvor man samtidig påser at kabelanlegget som ble benyttet ved flymålingene blir nøyaktig reprodusert. (Foreløpig rapport)

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
124 A
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport