Geofysiske undersøkelser Bjørkåsen.

Bjørkåsen svovelkisforekomst er utdrevet. Driften ble innstilt i 1964. Det var klart på forhånd at forholdene i feltet ikke ligger særlig godt tilrette for anvendelse av geofysiske undersøkelsesmetoder. Den viktigste årsaken til vansklighetene er at malmen følges av grafittbånd som har høyere ledningsevne enn selve malmen. Svovelkismalmen er kvartsrik, og dens ledningsevne er følgelig relativt lav. Malmens sidebergarter er hornblendeskifer og glimmer- skifer, og forholdene i feltet kompliseres ytterligere ved at glimmerskiferen inneholder bitiminøse soner av forholdsvis lav ledningsevne. Dessuten fore- kommer det forstyrrelser fra kraftledninger og vannledninger etc. Under- søkelsene ble lagt an som forsøk for å klarlegge undersøkelsesbetingelsene nærmere. det ble utført Turam-, SP- og magnetiske målinger. Ved Turammålingene ble det observert indikasjoner på et stort antall ledende soner, bla. på en jernmalmsone som også ga tydelige magnetiske anomalier. Ved SP- målingene framkom tildels meget sterke anomalier, opptil 1 000 millivolt ble registrert. Forsøksmålingene har bekreftet at undersøkelsesbetingelsene i feltet er meget ugunstige.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
515 A
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland