Geofysiske og geologiske undersøkelser av Solem klebersteinsforekosmt, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag

NGU har på oppdrag fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) utført geofysiske og geologiske undersøkelser av Solem klebersteinsforekomst. NFR ønsket på bakgrunn ab kjerneboringer i 2000 å få undersøkt utbredelsen av klebersteinen under overdekket ved hjelp av magnetiske bakkemålinger og geologisk kartlegging. Arbeidet ble utført i oktober 2002. Det er også utført petrofysiske laboratoriemålinger på bergartsprøver og borkjerneprøver i området. Dette for å finne hvilke bergarter som bidrar til anomalibildet. Målingene viser at klbersteinen er klart mer magnetisk enn andre påviste bergarter i området. En sannsynlig og to mulige forekomster av kleber blokkstein er påvist ved undersøkelsene. Forekomstene har form av linser med bredde inntil 50 meter og lengde mellom 60 og 100 meter. Forekomstene ligger mindre enn 130 meter fra bilvei, i skrånende terreng som består i hovedsak av dyrket mark med tynt jorddekke. Kvaliteten av klebersteinen er ukjent i den nordlige og den østlige forekomsten på grunn av fullstendig overdekning. I den sylige forekomsten er det størst potensiale for lite oppsprukket og massiv stein i dens nordlige halvdel. Kvaliteten av klebersteinen i de tre forekomstene kan kartlegges med avdekking, rensking og prøvetaking langs grøfter på tvers av lengdeutstrekningen, eventuelt med tillegg av kjernboring for å teste variasjonene dypere under fjelloverflaten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.003
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport