Geofysiske målinger på Nordnesfjellet sommeren 2007, Kåfjord kommune, Troms

I forbindelse med aktiviteten "Risiko Og Sårbarhetsanalyse Fjellskred i Troms", har NGU utført geofysiske målinger på Nordnesfjellet i Kåfjord kommune. Hensikten med undersøkelsene var å kartlegge kontrollerende strukturer, utbredelse og tykkelse av det ustabile fjellpartiet, samt vurdere om det kunne være permafrost i og ved det rasutsatte området. Geofysiske målinger fra 2003 ble sommeren 2007 supplert med et 2D resistivitetsprofil på 1800 meter og 880 meter refraksjonsseismikk fordelt på to profiler langs resistivitetsprofilet. Det ble også målt fire korte (80-120 meter) resistivitetsprofiler. Målingene viser ingen tegn til svakhetsstrukturer knyttet til det ustabile fjellpartiet ovenfor de som hittil er kjent. Profilene ble lagt så langt ned i lia som praktisk mulig, men ikke langt nok til å se noen nedre avgrensning av det ustabile fjellpartiet. Tradisjonell tolkning av refraksjonsseismikken indikerer kraftig oppsprukket fjell ned til ca. 50 meter, målt normalt på terrenget. Dette må, på grunn av blindsone-problematikk, betraktes som minimumsverdi. Tomografisk inversjon av de samme data antyder at tykkelsen kan være opp mot 150 meter. Både resistivitetsdata og refraksjonsseismiske data indikerer at det oppsprukne fjellpartiet dagnært er drenert. Uvanlig høye resistivitetsverdier indikerer at det kan være lommer av permafrost i de øvre delene av det undersøkte området. I det ustabile fjellpartiet skyldes trolig høy resistivitet drenerte masser, og det er vanskelig å si om det finnes permanent frost her. Bruddsoner som kontrollerer det ustabile fjellpartiet kan delvis være en reaktivering av eldre orkastninger/svakhetssoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.024
Page number:
34 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Troms
Project nr:
310000
Fylke:
Troms