Geofysiske målinger Breitind og Børa, Rauma kommune, Møre og Romsdal.

I forbindelse med prosjektet Fjellskredkartlegging, har NGU utført geofysiske målinger på Breitind og Børa i Romsdalen. Hensikten med undersøkelsene var å se om en med geofysiske målinger kunne påvise permafrost og sprekkesoner i de to aktuelle områdene. Området på Breitind ligger på vel 1700 moh , mens Børa ligger en del lavere (vel 1000 moh) og er et ustabilt område med flere markerte større sprekker. Ved Breitind indikeres et ca. 1.5 meters tykt "aktivt lag" over et ca. 5 meters tykt lag med isrik permafrost. Mest trolig har også den underliggende berggrunnen permafrost, selv om de geofysiske målingene ikke kan bekrefte dette. Ved Børa har ikke de geofysiske målingene bekreftet permafrost, men det kan heller ikke ut fra målingene utelukkes at det er permafrost i området. De områdene som har indikert resistivitet tilsvarende isrik permafrost, representerer trolig meget sterkt oppsprukket fjell. Målingene har kartlagt morenedekket og indikert meget høy resistivitet i den østligste delen av platået. Denne høye resistiviteten skyldes trolig ikke permafrost men sterkt oppsprukket drenert fjell. Denne høye resistiviteten skyldes trolig ikke permafrost men sterkt oppsprukket drenert fjell. Den bakre store sprekkesonen indikeres å være tilnærmet steil med et svakt fall mot nordøst.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.008
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Fjellskredkartlegging
Project nr:
300600