Geofysiske målinger ved Fiskvik og Kvernnesmoane i Rendalen, Hedmark

I forbindelse med kvartærgeologiske undersøkelser er det utført georadar- og refraksjonsseismiske målinger i to områder i Rendalen, Hedmark. Ved Fiskvik er det ved graving påvist moreneavsetninger over lagdelte avset- ninger. Georadarmålingene har vist at moreneavsetningene kan være 4-5 m mektig. Under disse sees tydelig skrålag i masser avsatt før siste isavsmeltning. Disse massene er dominert av grus. Under grusavsetningene har vi sand/silt med lag av leire (indikert ved georadar og vist ved graving). Refraksjonsseismikk viser at dyp til fjell langs de målte profiler er 10-25 m. Ved Kvernnesmoane indikerer georadaropptakene to breelvavsetninger. Breelvav- setningene i vest er avsatt mot nord, og er yngre enn de i øst som er avsatt mot vest.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.037
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark