Geofysiske målinger Vannareid og Fakken, Vanna, Karlsøy kommune, Troms

I samarbeid med Store Norske Gull har NGU utført geofysiske målinger ved Vannareid og Fakken på Vanna i Karlsøy kommune. Hensikten med målingene var å følge opp og teste kvaliteten på de helikopterbaserte resistivitet- og magnetiske-målinger som var gjort over Vanna i 2011. I tillegg skulle en teste IP-metoden på en kjent mineralisering ved Vannareid, og over sterk magnetisk anomali ved Fakken. De helikopterbaserte resistivitetsmålingene gir et grovt bilde av resistiviteten, men nøyaktigheten (oppløsningen) er vesentlig dårligere enn ved bakkemålinger. En smal sone på noen meter som forkastningssonen ved Vannareid representerer, lar seg ikke påvise. De magnetiske bakkemålingene har vist godt samsvar med de helikopterbaserte målingene, men oppløsningen er som forventet vesentlig bedre for bakkemålingene. Ved Vannareid indikerer de magnetiske målingene at den kjente forkastningen kan utgjøre en svakhetssone. De geofysiske bakkemålingene ved Vannareid og Fakken har påvist et beydelig antall IP-anomalier. Ved Vannareid gir den tidligere kjente mineraliseringen sterke IP-anomalier på samtlige profiler. I tillegg ble det påvist flere tildels meget sterke IP-anomalier og anomale områder, både i gneisene og i de sedimentære bergartene. Selve forkastningssonene kommer fram med meget lav resistivitet, mens soner med IP-anomalier ikke gav spesielt lav resistivitet. Dette tyder på at mineraliseringene må være av impregnasjonstypen. Ved Fakken ble det påvist et område med meget sterke IP-anomaliser i en høymagnetisk sone. Anomaliene er her vesentlig sterkere enn ved Vannareid, og området ligger i strøkforlengelsen av et gammelt skjerp. Det bør derfor sjekkes om anomaliårsaken skyldes magnetitt, eller magnetitt sammen med en sulfidmineralisering.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.060
Page number:
24 + kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Bakkegeofysikk Vanna
Project nr:
340101
Fylke:
Troms