Geofysiske målinger for tunneltrasé rv80-05 Hunstad - Bodøelv, Bodø, Nordland

I samarbeid med Statens vegvesen, Region Nord har NGU (Norges geologiske undersøkelse) utført geofysisk kartlegging ved den planlagte tunneltraseen mellom Hunstad og Bodøelv langs riksveg 80 i Bodø. Det ble målt 4 profiler med en samlet lengde på 2,4 km med metoden 2D resistivitet, som er en elektrisk målemetode som angir den elektriske motstanden i fjellet. Profilenes plassering ble ikke optimal for kartlegging av eventuelle svakhetssoner, da en måtte ta hensyn til jernbanetraseen ved plassering av profilene. Denne kunne ikke krysses og en kunne heller ikke legge profilene for nærme da jenbanelinjen er godt ledende og dermed påvirker måledata.De geofysiske målingene har kartlagt flere soner som kan krysse den planlagte tunelltraseen. Flere av sonene faller sammen med tidligere kartlagte lineamenter. Sonene som trolig er sprekkesoner eller forkastninger er markert på eget oversiktskart. I egen tabell er resistivitet, fall og dybdeangivelse angitt. Ikke alle de tidligere kartlagte lieamentene har gitt respons på resistivitetsmålingene. Dette kan tyde på at de ikke er så oppsprukket og dermed problematisk som fryktet.Det er også målt IP (Indusert polarisasjon). Høy IP indikerer mineraliseringer (sulfider, grafitt o. l.) som kan gi tilsvarende resistivitetsanomalier som vannfylte sprekkesoner med eller uten leire. En sone (sone 1 på profil 4) har gitt en markert IP-anomali. Ellers inneholder IP-data en god del anomalier som kan tilskrives støy fra tekniske anlegg i området.

This publication is not available for download.