Geofysiske målinger Ste i Reisadalen

Hensikten med målingene var å lokalisere eventuelle nye impregnasjoner innen- for to utvalgte områder innenfor et større gabbromassiv. I tillegg ble en tidligere kjent impregnasjon undersøkt med CP-målinger. Det fremkom både ved Lille Ste og nord for Øvervatnet flere sterke SP-ano- malier. Disse representerer trolig de sterkest miniraliserte delene av impreg- nasjonene. Området nord for Øvervatnet bør prøvetas da en her mangler refe- ranser til de geofysiske målingene. De CP-målingene som ble utført vest for Øvervatnet viser at impregnasjonen i borhull 9 har en utstrekning langs strøket på ca. 200 m og et beregnet dyp på 400-500 m. I feltet vest for Øvervatnet anbefales nye CP-målinger på de andre impreg- nasjonene. Det bør også foretas SP-IP-målinger kombinert med nye prøvetakinger i dette feltet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1800/47E
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms