Geofysiske målinger over tunneler ved Hanekleiv, Ravneheia og Vadfoss

Som et ledd i NGUs arbeid med å forbedre forundersøkelsene ved tunnelarbeider er det foretatt geofyslske målinger ved tre tunnelanlegg, hvor det har vært visse problemer knyttet til selve drivingen eller ved uhell i ettertid. De valgte tunnelene er Hanekleivtunnelen ved Sande i Vestfold, Ravneheitunnelen ved Farsund på Lista og Vadfosstunnelen ved Kragerø. Hensikten med dette har vært å se om etablert tolkningsmodell fra undersøkelser ved Lunnertunnelen kunne overføres til andre geologiske miljø. Kartlagte svakhetssoner kunne påvises med resistivitetsmålinger på bakken, metoden kunne karakterisere sonene geometrisk (bredde, fall og dyptgående), og en kunne skille ustabile soner fra soner hvor vannlekkasjer var et større problem. Ved Hanekleivtunnelen er det utført VLF-målinger og refraksjonsseismikk som et supplement til resistivitetsmåiinger, og her forelå også indikasjoner på dypforvitring fra tidligere regionalkartlegging.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.040
Page number:
33 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning
Project nr:
329500