Geofysiske målinger over trondhjemitt-forekomst ved Olaberget, Tolga kommune, Hedmark

Etter forespørsel fra firma Johansen Granitt A/S, Sarpsborg, har NGU utført geofysiske målinger ved et trondhjemitt-brudd i Tolga kommune, Hedmark. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge dyp til fjell i nærheten av eksisterende bruddområder, som et ledd i planlegging av videre drift. Geofysiske metoder som ble anvendt var georadar og refraksjonsseismikk. I området like vest og SV for bruddet er dyp til fjell i størrelsesorden 4-6 m. Mot sør og SSØ øker dyp til fjell, og det er indikert et maksimumsdyp på 16 m. Området like øst og NØ for bruddet har dyp til fjell i området 5-7 m. Lokalt ligger imidlertid dyp til fjell i området 8-12 m. Seismisk hastighet i fjell er høy (5430-6380 m/s), og dette indikerer at fjellet er massivt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.285
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark