Geofysiske målinger over mulige vannførende sprekkesoner på Kjerkøy, Hvaler, Østfold

Det er foretatt geofysiske målinger over en rekke sprekkesoner innenfor 5 forskjellige lokaliteter på nordsiden av Kjerkøy. Målingene var et ledd i NGUs kompetanseoppbygging på grunnvann i fjell. VLF-målinger ble i noen tilfeller forstyrret av tekniske anlegg, men ga ellers anomalier som kan skyldes sprekker i berggrunnen. Magnetiske målinger ga entydige magnetiske minima over til dels smale sprekker. Elektriske profileringer ga god informa- sjon om ledende soners beliggenhet og bredde. CP-målinger ga pga dårlig ledningsevnekontraster, bare delvis indikasjon på sprekkesonens utbredelse. Ved georadaropptak framkom en rekke dagnære hendelser som tilsynelatende skrår ned mot dypet. Disse kan muligens tilskrives steiltstående sprekker som krysses i en spiss vinkel. For å avklare dette må det utføres boringer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.173
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold